Cilj Zagovaračke akademije je osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu Republike Hrvatske te za aktivno sudjelovanje mladih u zagovaranju mjera i politika od interesa za njih i širu zajednicu.
Program je namijenjen mladima u dobi od 18 do 30 godina, a ciljana skupina su mladi studenti zainteresirani za aktivno sudjelovanje u društvenom životu RH.

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress