Skopje, 30. rujna 2012. – Marjan Tanuševski, osnivač i voditelj prvog Makedonskog centra za lobiranje, 28. rujna 2012 g., na Sveučilištu “St. Kiril i Metodij” u Skopju, uspješno je obranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Lobiranje građanskih organizacija u funkciji kreiranja javnih politika”.

Rad je fokusiran na menadžersko lobiranje građanskih organizacija u Makedoniji i potvrđuje da je sposobnost za menadžersko lobiranje jedna od najvažnijih osobina uspješnih građanskih organizacija.

-Kapacitet građanskih organizacija, njihovi ljudski i materijalni resursi su uvjet za efikasno lobiranje. Svaka građanska organizacija da bi bila održiva, prepoznatljiva u javnosti i konkurentna na tvz. “otvorenom tržištu ideja”, mora znati i transparentno lobirati, tj. treba imati strategiju za lobiranje kao sastavni dio svoje misije. Empirijsko istraživanje pokazalo je da građanskom sektoru treba pomoć i potpora akademske zajednice i u tom smislu ovaj trud nudi realan model za lobiranje u praksi- kaže dr.sc. Marjan Tanuševski.

Autor ukazuje da menadžersko lobiranje na bazi razmjena iskustava i znanja između građanskih organizacija u Regiji i EU pozitivno utječe na kreativnu moć, jača kapacitete, potiče umrežavanje građanskih organizacija i sinergijski efekte.

-Rad ce biti koristan alat za lobiranje na lokalnoj i nacionalnoj razini, za kvalitetan civilni dijalog i za otvaranje institucionalnih kanala za lobiranje. Na taj način utječe se na poboljšanje demokratske slike države u funkciji euroatlantskih integracija. Naravno, za kvalitetu disertacije značajna je bila upotreba referentne literature koja je osigurana iz vise izvora-domaćih i stranih, a kao najznačajnijeg izdvajam knjižnicu HDL-a i kontakte s menadžmentom HDL-a, kojima se u ovoj prilici javno zahvaljujem za veliku potporu,- izjavio je dr.sc. Tanusevski.

U turbulentnim vremenima, primjena suvremenog menadžmenta je od velikog značaja, a to drugim riječima znači da menadžeri građanskih organizacija moraju biti kreativni i inovativni i da donose fleksibilna rješenja. Ključ za uspjeh u takvoj situaciji je fenomen lobiranja kao suvremen, moderan i estetski solidan mehanizam za utjecaj na institucije u svakom demokratskom sistemu, zaključuje dr.sc. Tanuševski u svojoj doktorskoj disertaciji.

 

Izvor: MCL

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress