Zagreb, 7. prosinca 2009. – Na 26. Sjednici Vlade RH održanoj 21. studenoga 2009. godine, usvojen je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se omogućuje participiranje zainteresirane javnosti u tijelima izvršne i zakonodavne vlasti prilikom donošenja zakona, drugih propisa ili akata.

Ono uključuje informiranje o zakonima, propisima i aktima, savjetovanje prilikom njihova donošenja, uključivanje u izradu javne politike kroz članstvo u radnim skupinama te partnerstvo u procesu donošenja i provedbe programa, zakona, drugih propisa i akata.

Skupine koje mogu utjecati na politike Hrvatskog sabora ili Vlade RH, a čiji su nositelji središnja tijela državne uprave i uredi Vlade su: građani, organizacije civilnog društva (neformalne građanske grupe ili inicijative, udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, sindikati, udruge poslodavaca) predstavnici akademske zajednice, komore, javne ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju javnu službu ili na koje može utjecati zakon, drugi propis ili akt koji se donosi, odnosno koje će biti uključene u njegovu provedbu.

Kodeksom se propisuju standardi i mjere u postupku savjetovanja koje uključuju pravodobno informiranje o planu donošenja zakona, drugih propisa i akata izradom popisa zakona i propisa koji se planiraju donijeti u kalendarskoj godini, uz navođenje nositelja izrade te okvirnog roka u kojem se zakon mora izraditi i donijeti. Navedene informacije moraju biti dostupne na internetskim stranicama tijela nadležnog za izradu zakona ili propisa, a rok za provedbu savjetovanja ne bi trebao biti kraći od 15 dana kako bi sve zainteresirane strane imale dovoljno vremena za proučavanje prijedloga i davanje mišljenja. Svi prijedlozi kao i sažeto obrazloženje neprihvaćenih primjedbi javno se objavljuju na internetskim stranicama nadležnog tijela.

Još jedna novost je i uvođenje koordinatora za savjetovanje u državnim tijelima koji će biti kontakt osobe u svim središnjim tijelima državne uprave, odnosno uredima Vlade zaduženima za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata, s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Kodeks je mjera predviđena Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcijete je jedna od planiranih aktivnosti u sklopu nove Strategije reforme državne uprave za razdoblje 2008. – 2011. Kodeks je usklađen s aktom Europske komisijeOpća načela i minimalni standardi savjetovanja zainteresiranih strana od strane Europske komisije, a predstavlja prvi korak regulacije lobiranja u Republici Hrvatskoj.

Cijeli Kodeks pogledajte ovdje.

Priredio: Ivan Vuković

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress