ZAKON O ZAGOVARANJU INTERESA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se uvjeti zagovaranja interesa, postupak upisa u Registar
transparentnosti, kaznene odredbe te pravila nadzora nad aktivnostima zagovaranja interesa.
Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Zakonu
korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.
Pojam zagovaranja interesa

Članak 2.

Zagovaranje interesa u smislu ovog Zakona je djelatnost kojom se utječe na tijela javne vlasti
(u daljnjem tekstu: donositelj odluka) u postupku donošenja zakonskih i podzakonskih akata,
javnih politika te drugih odluka, radi ostvarivanja vlastitog ili interesa korisnika aktivnosti
zagovaranja u skladu sa Zakonom.
Ovim Zakonom se ne dovodi u pitanje primjena Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata niti primjena drugih
posebnih propisa i akata kojima je uređeno informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti
u pojedinim područjima.

Temeljni pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Zakona imaju sljedeća značenja:
1) osoba označava pravnu osobu;
2) zagovaratelj interesa (lobist) označava pravnu osobu upisanu u Registar
transparentnosti na način propisan ovim Zakonom;
3) zagovaranje znači aktivnosti koje poduzima osoba sa svrhom utjecaja na donositelje
odluka u postupku donošenja zakonskih i podzakonskih akata, javnih politika te
drugih odluka, radi ostvarivanja interesa korisnika aktivnosti zagovaranja u skladu sa
Zakonom;
4) izvješće o zagovaranju znači službeno izvješće o aktivnostima koje zagovaratelj mora
podnijeti na način propisan ovim Zakonom;
5) povezana osoba je bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, rukovodećeg službenika i
drugog nositelja tijela javne vlasti, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj liniji,
2
usvojitelj ili usvojenik, srodnici u pobočnoj liniji do drugog stupnja i srodnik po
tazbini do prvog stupnja, te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i
okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom,
rukovodećim službenikom i drugim nositeljem tijela javne vlasti.

Uvjeti za zagovaranje interesa

Članak 4.

Aktivnosti zagovaranja može obavljati pravna osoba koja je upisana u Registar
transparentnosti u skladu s ovim Zakonom.

Osobe koje nemaju pravo obavljati djelatnost zagovaranja

Članak 5.

Zagovaratelj interesa nema pravo biti:
1) mlađi od 18 godina;
2) državni dužnosnik, državni službenik donositelja odluka i pravosudni dužnosnik;
3) bivši državni ili pravosudni dužnosnik ako je od isteka njegovog mandata do
podnošenja zahtjeva za registracijom u Registru transparentnosti proteklo manje od
dvije godine;
4) bivši državni službenik ako je do podnošenja zahtjeva za registracijom u Registru
transparentnosti proteklo manje od jedne godine od dana prestanka državne službe;
5) osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kazneno djelo iz
nadležnosti USKOK-a sve dok ne istekne razdoblje rehabilitacije;
6) povezana osoba.
Pravna osoba nema pravo biti zagovaratelj ako je zaposlenik pravne osobe koji bi obavljao
aktivnosti zagovaranja jedna od osoba navedenih u ovom članku.
Aktivnosti koje se ne smatraju zagovaranjem interesa:

Članak 6.

Sljedeće aktivnosti se ne smatraju zagovaranjem interesa:
1) aktivnosti ili rad vlasnika sredstava javnog priopćavanja, nakladnika ili njihovih
zaposlenika, vezani uz informiranje o važećim zakonskim aktima i nacrtima zakonskih
akata, odnosno radu donositelja odluke: objava tekstova u cijelosti ili djelomično,
njihovih pregleda, komentara;
3
2) sudjelovanje osoba na poziv donositelja odluke u pripremi, razmatranju ili objašnjenju
nacrta zakonskih i drugih akata u svojstvu stručnjaka ili specijalista;
3) radnje koje poduzimaju političari, državni dužnosnici ili državni službenici s ciljem
pokretanja, pripreme, razmatranja, usvajanja i objašnjenja nacrta zakona i drugih
akata, kada se takve radnje provode u skladu s njihovim službenim ovlastima koje
imaju temeljem zakona;
4) aktivnosti znanstvenika i stručnjaka, osim u slučajevima kada aktivno sudjeluju u
zagovaranju interesa;
5) mišljenja koja izražavaju fizičke i pravne osobe vezano uz akte i djelovanje
donositelja odluka osim u slučajevima kada aktivno sudjeluju u zagovaranju interesa.

REGISTAR TRANSPARENTNOSTI

Upis osobe u Registar transparentnosti

Članak 7.

Registar transparentnosti vodi Stručna služba ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u
daljnjem tekstu: Stručna služba). Registar je javan i dostupan na internetu.
Postupak za upis u Registar se pokreće podnošenjem zahtjeva za upis u Registar i provodi po
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
O zahtjevu za upis u Registar se odlučuje rješenjem u roku od 8 dana od dana primitka
zahtjeva.
Nakon dostave rješenja o usvajanju zahtjeva za upis u Registar izdaje se iskaznica kojom se
potvrđuje status zagovaratelja i omogućuje ulazak u Hrvatski sabor. Izgled, sadržaj i pravo
korištenja službene iskaznice propisat će ministar nadležan za poslove pravosuđa
pravilnikom.
Registracija u Registru transparentnosti vrijedi godinu dana i potrebno ju je obnavljati po
isteku.
Zahtjev za upis u Registar transparentnosti

Članak 8.

Zahtjev za upis u Registar transparentnosti sadrži sljedeće podatke:
a. tvrtka,
b. sjedište,
c. OIB,
d. izvadak iz sudskog registra,
e. podaci o zaposlenicima pravne osobe (imena, prezimena, OIB) koji će
obavljati aktivnosti zagovaranja.
Uz zahtjev za upis u Registar pravna osoba predaje i izjavu kojom izjavljuje da su podaci
sadržani u zahtjevu istiniti.

Odbijanje upisa

Članak 9.

Odbit će se zahtjev za upis u Registar transparentnosti ako podnositelj zahtjeva nema pravo
biti zagovaratelj u skladu s odredbama ovog Zakona i ako je predao netočne podatke koji su
potrebni za upis u Registar.

Objavljivanje podataka

Članak 10.

Podatke o upisu i brisanju iz Registra Stručna služba objavljuje na svojim internetskim
stranicama.

Izvješće o aktivnostima zagovaranja

Članak 11.

Zagovaratelj interesa Stručnoj službi podnosi izvješće o aktivnostima poduzetim u prethodnoj
kalendarskoj godini, najkasnije do 15. veljače tekuće godine. Obrazac izvješća o aktivnostima
zagovaranja pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa. Izvješće se javno
objavljuje na internetskoj stranici Stručne službe.
Izvješće o aktivnostima zagovaranja sadrži najmanje:
1) tvrtku i adresu sjedišta svakog korisnika zagovaratelja;
2) predmet ili temu zagovaranja za svakog korisnika;
3) opis poduzetih aktivnosti.

Nadzor

Članak 12.

Aktivnosti zagovaranja interesa nadzire Stručna služba na način propisan ovim Zakonom.
Stručna služba:
5
1) analizira i objavljuje praksu primjene ovog Zakona;
2) prikuplja i provjerava izvješća o aktivnostima zagovaranja;
3) obavlja druge poslove s ciljem obavljanja nadzora aktivnosti zagovaranja interesa.
Do 15. svibnja svake godine, Stručna služba sastavlja godišnje izvješće o nadzoru
aktivnosti zagovaranja i objavljuje ga na svojim internetskim stranicama.
Javnost podataka o aktivnostima zagovaranja

Članak 13.

Podaci o aktivnostima zagovaranja su dostupni javnosti. Stručna služba osigurat će objavu
podataka i informacija o aktivnostima zagovaranja osim podataka koji su sukladno
pozitivnim propisima ili odlukama nadležnih državnih tijela označeni stupnjem tajnosti.

KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Osobi koja se bavi zagovaranjem interesa, a koja nije sukladno zakonskim odredbama upisana
u Registar tranparentnosti ili nije podnijela izviješće o aktivnostima u skladu s člankom 11.
propisuje se novčana kazna u iznosu od 5 000 do 60 000 kuna.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijeti će sve podzakonske propise u roku od 60
dana od stupanja na snagu ovog Zakona.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ˝Narodnim novinama˝.

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress